Lịch sử phát triển

Văn phòng là đơn vị có bề dày lịch sử, phát triển qua các thời kỳ khác nhau của ngành Thông tin và Truyền thông (Tổng cục Bưu điện, Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông).

31/10/2014
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 1598/QĐ-BTTTT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
17/12/2010
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 1979/QĐ-BTTTT ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Cơ cấu tổ chức mới của Văn phòng được bổ sung thêm 3 đơn vị mới là: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Đội xe (trên cơ sở Tổ xe) và Trung tâm dịch vụ Thông tin và Truyền thông. Phòng Tổng hợp được đổi tên thành Phòng Thư ký - Tổng hợp, Phòng Kế toán được đổi tên thành Phòng Tài chính - Kế toán.
26/5/2008
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ được qui định tại Quyết định số 34/2008/QĐ-BTTTT ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm các Phòng: Tổng hợp, Văn thư - Lưu trữ, Hành chính, Quản trị và Kế toán.
02/8/2007
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII đã chính thức phê chuẩn việc thành lập Bộ Thông Tin và Truyền Thông, trên cơ sở hợp nhất Bộ Bưu Chính, Viễn Thông và chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản của Bộ Văn Hóa - Thông Tin.

Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông qua các thời kỳ (từ 2007 đến nay):

 

Ông Phạm Mạnh Lâm

Quyền Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông từ ngày 01/8/2013
 

Ông Nguyễn Trọng Phát

Chánh Văn phòng từ năm 2009 đến năm 2013
 

Ông Nguyễn Khắc Lập

Chánh Văn phòng từ năm 2007 đến năm 2009