Cơ cấu tổ chức

 

Phó Chánh Văn phòng phụ trách 
Bà Hoàng Thị Phương Lựu - TK Bộ trưởng
Email: htpluu@mic.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng:

Ông Nguyễn Minh Thắng
Email: nm_thang@mic.gov.vn
Ông Ngô Quang Huy
Email: huynq@mic.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng tập sự:
Ông Đồng Hải Hà
Email: dhha@mic.gov.vn
Phòng Thư ký - Tổng hợp:
Trưởng phòng: Ông Đồng Hải Hà
ĐT: 04.39434100
Email: dhha@mic.gov.vn
Phòng Hành chính:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
ĐT: 04.39447556
Email: ntmai@mic.gov.vn
Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát TTHC:
Trưởng phòng: Bà Trần Thị Hồng Hạnh
ĐT: 04.38263604
Email: thhanh@mic.gov.vn


Phòng Quản trị:
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Đông Giang
ĐT: 08042881
Email: khangnc@mic.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế toán:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thanh Mai
ĐT: 04.38225596
Email: ntmai@mic.gov.vn
Đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Hồ Chí Minh
Quyền Trưởng Đại diện: Bà Đặng Thị Bích Vân

Email: dbvan@mic.gov.vn
Đại diện Văn phòng Bộ tại TP. Đà Nẵng

Trưởng Đại diện: Bà Trần Phạm Diệu Linh
Email: tdlinh@mic.gov.vn
Văn thư Bộ:

ĐT: 04.39437097
Đội xe:
Đội trưởng: Ông Trần Hoài Nam
ĐT: 04.39454383
Email: doixe@mic.gov.vn
Đội bảo vệ: Đội trưởng: Ông Vũ Đức Thanh
ĐT: 04.39454383
Email: vdthanh@mic.gov.vn