Chức năng, nhiệm vụ

Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông là tổ chức thuộc Bộ, thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác, giúp Bộ trưởng tổ chức phối hợp các hoạt động chung giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, tài chính, kế toán; bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc; phục vụ cho hoạt động chung của Bộ.

 

Văn phòng Bộ có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1598/QĐ-BTTTT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông.