Đăng ký tài khoản người dùng

Sau khi tiếp nhận được đăng ký của bạn, Văn phòng sẽ xử lý, liên hệ xác minh và thông báo lại chậm nhất sau 03 ngày làm việc. Để thuận tiện cho quá trình xác minh, mong bạn cố gắng điền đầy đủ các thông tin để Văn phòng có thể nhanh chóng liên hệ với bạn

Thông tin tài khoản
Địa chỉ thư điện tử của bạn. Tất cả thư điện tử của hệ thống sẽ được gửi đến địa chỉ thư điện tử này. Địa chỉ thư điện tử sẽ không được phổ biến ra ngoài và chỉ được sử dụng nếu bạn muốn nhận mật khẩu mới, nhận tin tức hoặc thông báo qua thư điện tử.
Chấp nhận các khoảng trắng. Không chấp nhận các ký tự phân cách ngoại trừ dấu chấm, dấu gạch ngang và dấu gạch dưới.
Đặt mật khẩu cho tài khoản mới.
Thông tin cá nhân
Thông tin thêm