HỘI NGHỊ GIAO BAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THÁNG 11/2018

Văn phòng xin thông báo Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 11/2018 như sau:

1. Hình thức tổ chức: Hội nghị giao ban trực tuyến
2. Thời gian, địa điểm, nội dung hội nghị:

-Thời gian: 13h30, thứ Hai, ngày 10/12/2018

- Địa điểm:
+ Phòng họp tầng 1 - nhà B, trụ sở Bộ, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.
+ Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Đà Nẵng, 42 Trần Quốc Toản, Thành phố Đà Nẵng.

+ 63 Sở Thông tin và Truyền thông.
- Nội dung hội nghị: Giao ban QLNN tháng 11/2018

3. Thành phần Hội nghị:

3.1 Tại Hà Nội:
+ Lãnh đạo Bộ.

+ Lãnh đạo (Trưởng, Phó) các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
+ Đại diện Lãnh đạo: Đảng uỷ, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ TTTT. Chuyên viên Phòng Thư ký - Tổng hợp, Văn phòng Bộ.​
​ 3.2. Tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc khối Quản lý nhà nước; Trường đào tạo; Trung tâm; chi nhánh, các cơ quan đại diện của các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn.

3.3. Tại các Sở Thông tin và Truyền thông: Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở.
Văn phòng sẽ gửi dự thảo báo cáo tháng 11/2018 đến các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu và phát biểu tại Hội nghị trên Hệ thống Email của Bộ.
Trân trọng./.

Văn phòng Bộ