V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra (đợt 2)

Văn phòng xin thông báo lịch kiểm tra của Tổ công tác dự kiến tổ chức đoàn kiểm tra (đợt 2) các đơn vị sau:
- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;
- Cục Viễn thông;
- Viện Chiến lược TTTT;
- VNCERT, NEAC.

- Nội dung báo cáo:

+ Tiến độ xây dựng các đề án trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017; Tiến độ xử lý các đề án Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do đơn vị chủ trì xây dựng nhưng chưa được ban hành;

+ Tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trong năm 2017;

+ Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ giao (từ 01/01/2017 đến thời điểm báo cáo);

+ Các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Nội dung chuẩn bị đề nghị gửi lại Văn phòng Bộ trước ngày 30/5/2017 (bản mềm gửi về địa chỉ ltthien@mic.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.


- Chương trình làm việc


Thời gian
Đơn vị
Địa điểm
Thứ Ba,
Ngày 06/6/2017
14h00
Cục Viễn thông
Số 28 Trần Bình
Thứ Năm,
Ngày 08/6/2017
8h00
Trung tâm chứng thực
điện tử quốc gia
Số 115 Trần Duy Hưng
9h00
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
10h00
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
11h00
Viện Chiến lược TTTT