HỘI NGHỊ GIAO BAN QLNN THÁNG 02/2017

1. Hình thức tổ chức: Hội nghị giao ban trực tuyến
2. Thời gian, địa điểm và thành phần Hội nghị.
-Thời gian: 8h30, Thứ Hai, ngày 06/3/2017
- Địa điểm:
+ Phòng họp tầng 1 - nhà B, trụ sở Bộ, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.
+ Cục Công tác phía Nam, 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Hồ Chí Minh.
+ Đại diện Văn phòng Bộ tại Miền Trung - Tây Nguyên, 42 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng

- Thành phần Hội nghị:

+ Tại Hà Nội: Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo (Trưởng, Phó) các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (Văn phòng, Thanh tra Bộ, vụ, cục, viện, trường đào tạo, Học viện CNBCVT, Trung tâm, Quỹ VTCI, Ban Quản lý, Ban Lịch sử Truyền thống Bộ, các cơ quan báo chí, Nhà xuất bản TTTT); đại diện: Đảng uỷ, Công đoàn TT và Truyền thông VN, Đoàn TN Bộ; Chủ tịch và Tổng giám đốc: VNPT, VNPost, MobiFone, Tổng công ty VTC. Đại diện Viettel; đại diện Lãnh đạo Vụ KGVX, Vụ KTN, Vụ TH -VPCP

+ Tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị  thuộc khối QLNN, trường đào tạo, trung tâm, chi nhánh, các cơ quan đại diện các đơn vị thuộc Bộ trên địa bàn.

Văn phòng sẽ gửi các cơ quan, đơn vị  dự thảo báo cáo tháng 02/2017 để biết và phát biểu tại Hội nghị trên Hệ thống Email của Bộ.

Trân trọng./.

 

Văn phòng Bộ