Thành lập Tổ công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Bộ

Để đẩy mạnh công tác triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của Văn phòng Bộ, ngày 31/12/2014, Chánh Văn phòng đã phê duyệt Quyết định số 1016/QĐ-VP về việc thành lập Tổ công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Bộ

Nhằm tiếp tục triển khai Quyết định số 2016/QĐ-BTTTT ngày 23/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2011-2015; Chánh Văn phòng đã kiện toàn lại Tổ công tác và Tổ giúp việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Bộ (Thành lập tại Quyết định số 12/QĐ-VP ngày 12/01/2011 của Chánh Văn phòng) để thành lập Tổ công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Bộ.

 

Tổ công tác gồm 13 Thành viên là đại diện của các các đơn vị trực thuộc Văn phòng Bộ. Tổ công tác có nhiệm vụ đề xuất kế hoạch, cơ chế hoạt động và tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Chánh Văn phòng.

 

Xem toàn văn Quyết định tại đây

 

TCTCNTT