Lịch làm việc - Sáng (22/04/2015)

Thời gian: 16h00, ngày 20/4/2015.
Địa điểm: Phòng họp tầng 1, nhà B.
Thành phần: Toàn thể đảng viên chi Bộ.

Tổng hợp một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ trưởng và các Thứ trưởng trong tuần 17. Xem thêm
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TTTT đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Chương trình hành động vừa được Chính phủ thông qua và Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành dưới hình thức là một Nghị quyết của Chính phủ để thực hiện. Xem thêm
Tổng hợp một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ trưởng và các Thứ trưởng trong tuần 15. Xem thêm
Quý I/2015, công tác quản lý nhà nước tiếp tục được duy trì tốt trên các lĩnh vực của ngành TTTT. Bộ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 quyết định; trình Ban Bí thư dự thảo Chỉ thị về Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới và trình Thủ tướng Chính phủ 02 đề án. Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý Báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị thông qua. Tiếp tục tập trung chuẩn bị nội dung để bảo vệ dự thảo Luật An toàn thông tin với Quốc hội; xây dựng dự thảo Luật Báo chí sửa đổi. Xem thêm
Triển khai chương trình công tác năm 2015 của ngành và địa phương, trong quý I, Sở TTTT các tỉnh, thành phố đã chủ động, tích cực xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để quản lý, thúc đẩy ngành TTTT phát triển. Đẩy mạnh việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển TTTT tại địa phương. Xem thêm