Lịch làm việc - Sáng (24/05/2015)

Công đoàn Văn phòng dự kiến tổ chức đi nghỉ mát hè 2015 tại Vạn Chài, Thanh Hóa, tổ chức thành 2 đợt:
- Đợt 1: từ 14-16/6/2015
- Đợt 2: từ 12-14/7/2015

Minh họa Lịch làm việc tuần 20 của LĐVP
Triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2015, thời gian qua, Văn phòng đã triển khai xây dựng ứng dụng Lịch làm việc của Lãnh đạo Văn phòng Xem thêm
Tổng hợp một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ trưởng và các Thứ trưởng trong tuần 17. Xem thêm
Tổng hợp một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ trưởng và các Thứ trưởng trong tuần 16. Xem thêm
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TTTT đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Chương trình hành động vừa được Chính phủ thông qua và Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành dưới hình thức là một Nghị quyết của Chính phủ để thực hiện. Xem thêm
Tổng hợp một số hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ trưởng và các Thứ trưởng trong tuần 15. Xem thêm